PQInnerData

class pyrogram.raw.types.PQInnerData

Constructor type of PQInnerData.

Details
  • Layer: 126

  • ID: 0x83c95aec

Parameters
  • pq (bytes) – Telegram API parameter.

  • p (bytes) – Telegram API parameter.

  • q (bytes) – Telegram API parameter.

  • nonce (int 128-bit) – Telegram API parameter.

  • server_nonce (int 128-bit) – Telegram API parameter.

  • new_nonce (int 256-bit) – Telegram API parameter.